Your Ad Here

Type In English Convert to Telugu

గుణింతాలు

Friday

గుణింతాలు

క కా కి కీ కు కూ కృ కౄ కె కే కై కొ కో కౌ కం కః

ఖ ఖా ఖి ఖీ ఖు ఖూ ఖృ ఖౄ ఖె ఖే ఖై ఖొ ఖో ఖౌ ఖం ఖః

గ గా గి గీ గు గూ గృ గౄ గె గే గై గొ గో గౌ గం గః

ఘ ఘా ఘి ఘీ ఘు ఘూ ఘృ ఘౄ ఘె ఘే ఘై - - ఘౌ ఘం

చ చా చి చీ చు చూ చృ చౄ చె చే చై చొ చో చౌ చం చః

ఛ ఛా ఛి ఛీ ఛు ఛూ ఛృ ఛౄ ఛె ఛే ఛై ఛొ ఛో ఛౌ ఛం ఛః

జ జా జి జీ జు జూ జృ జౄ జె జే జై జొ జో జౌ జం జః

ఝ ఝా ఝి ఝీ ఝు ఝూ ఝృ ఝౄ ఝె ఝే ఝై - - ఝౌ ఝం ఝః

ట టా టి టీ టు టూ టృ టౄ టె టే టై టొ టో టౌ టం టః

ఠ ఠా ఠి ఠీ ఠు ఠూ ఠృ ఠౄ ఠె ఠే ఠై ఠొ ఠో ఠౌ ఠం ఠః

డ డా డి డీ డు డూ డృ డౄ డె డే డై డొ డో డౌ డం డః

ఢ ఢా ఢి ఢీ ఢు ఢూ ఢృ ఢౄ ఢె ఢే ఢై ఢొ ఢో ఢౌ ఢం ఢః

ణ ణా ణి ణీ ణు ణూ ణృ ణౄ ణె ణే ణై ణొ ణో ణౌ ణం ణః

త తా తి తీ తు తూ తృ తౄ తె తే తై తొ తో తౌ తం తః

థ థా థి థీ థు థూ థృ థౄ థె థే థై థొ థో థౌ థం థః

ద దా ది దీ దు దూ దృ దౄ దె దే దై దొ దో దౌ దం దః

ధ ధా ధి ధీ ధు ధూ ధృ ధౄ ధె ధే ధై ధొ ధో ధౌ ధం ధః

న నా ని నీ ను నూ నృ నౄ నె నే నై నొ నో నౌ నం నః

ప పా పి పీ పు పూ పృ పౄ పె పే పై పొ పో పౌ పం పః

ఫ ఫా ఫి ఫీ ఫు ఫూ ఫృ ఫౄ ఫె ఫే ఫై ఫొ ఫో ఫౌ ఫం ఫః

బ బా బి బీ బు బూ బృ బౄ బె బే బై బొ బో బౌ బం బః

భ భా భి భీ భు భూ భృ భౄ భె భే భై భొ భో భౌ భం భః

మ మా మి మీ ము మూ మృ మౄ మె మే మై మొ మో మౌ మం మః

య యా యి యీ యు యూ యృ యౄ యె యే యై యొ యో యౌ యం యః

ర రా రి రీ రు రూ రృ రౄ రె రే రై రొ రో రౌ రం రః

ల లా లి లీ లు లూ లృ లౄ లె లే లై లొ లో లౌ లం లః

వ వా వి వీ వు వూ వృ వౄ వె వే వై వొ వో వౌ వం వః

శ శా శి శీ శు శూ శృ శౄ శె శే శై శొ శో శౌ శం శః

ష షా షి షీ షు షూ షృ షౄ షె షే షై షొ షో షౌ షం షః

స సా సి సీ సు సూ సృ సౄ సె సే సై సొ సో సౌ సం సః

హ హా హి హీ హు హూ హృ హౄ హె హే హై హొ - హౌ హం హః

క్ష క్షా క్షి క్షీ క్షు క్షూ - - క్షె క్షే క్షై క్షొ క్షో క్షౌ క్షం క్షః

0 comments:

Telugu

వర్గములు

13 గిగా పిక్సెల్స్ ఫోటో.. అంకెలు అక్షయ తృతీయ అక్షరం - పదం - వాక్యం అక్షరమాల అక్షరాలు అంతర్వేది అన్నవరం అరుదుగా వచ్చే అక్షరాలు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పుణ్యక్షేత్రాలు ఇంగ్లిషులో ఉన్న మన తెలుగు వెబ్‌సైట్‌లు... ఈ-నాడు ఈ-నాడు విజ్ఞానం ఉగాది ఋతువులు - కాలాలు కాయగూరలు కీటకములు కొంత తెలుగులో ఉన్న మన తెలుగు వెబ్‌సైట్‌లు... గుణింతాలు గూగుల్ గూగుల్ అర్థ్‌లో దాగున్న మర్మ రహస్యాలు గూగుల్ కహాని గూగుల్ సెల్ ఫోన్ చివర అక్షరం ఒకేలా ఉండే మాటలు జంట పదాలు జంతువులు టెక్నాలజి టెక్నాలజీ తిరుమల తెలుగు తెలుగు వెబ్ సైట్స్ తెలుగు టైపింగ్ తెలుగు నేర్చుకుందాం తెలుగు పరికరాలు తెలుగు పాటల వెబ్ సైట్స్ తెలుగు పాటలు... తెలుగు పాఠాలు తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం... తెలుగు మూవీస్ సైట్స్ తెలుగు వార్త వెబ్ సైట్స్ తెలుగు సంవత్సరాలు తెలుగులో వెబ్ సైట్స్ తెలుగులో టైపు చేయడం ఎలా తెలుగులో వికీపీడియా తెవికి దిక్కులు దేశభక్తి గీతాలు ద్విత్వ అక్షరాలు పక్షులు పండుగలు పండ్లు పదాల అంత్యాక్షరి పిల్లలకు నేర్పించవలసినవి పుణ్య క్షేత్రములు పుణ్యక్షేత్రాలు పూవ్వులు ప్యుజలు ప్రకృతి ఫొటో గ్యాలరీలు భాషాభాగములు మన ఆచార వ్యవహారాలు మన తెలుగు సంఘాలు... మహా ప్రాణ అక్షరాలు మాటల గారడి మూడు అక్షరాల పదాలు రంగులు రెండు అక్షరాల పదాలు లింగములు వస్తువులు వాల్‌పేపర్లు విండోస్ లో దాగున్న ప్రోగ్రాము వింతలు-విశేషాలు విభక్తులు విరామ చిహ్నాలు వ్యాకరణం శంకర జయంతి శరీర భాగాలు శ్రీ ఆంజనేయ దండకము శ్రీ నృసింహ జయంతి శ్రీరామనవమి సంఖ్యాపర్వం సంప్రదాయాలు సంయుక్త అక్షరాలు సంశ్లేష అక్షరాలు సంస్కృతి సినిమా సినిమా... సమీక్షలు/రివ్యూలు సినిమా హీరోలు సింహాచలం హనుమజ్జయంతి హనుమాన్ చాలీసా హీరోయిన్‌లు...