Your Ad Here

Type In English Convert to Telugu

ద్విత్వ అక్షరాలు

Saturday

ద్విత్వ అక్షరాలు

ఒక హల్లుతో అదే హల్లు చేరే పదాలు

క్క, చు్క, నక్క,్క, ల్క, చె్క, ము్క, తొ్క, ప్క, కు్క, పి్క, తిక్క, డ్క, ల్క, కొక్కె, నొక్కి, దుక్కి, తైత్క, ఒ్కరు, చిక్కరు, ద్కరు, త్కిన.

గ్గి, ొగ్గ, బు్గ, త్గ, అ్గి, ము్గు, సిగ్గు, ఎ్గు, తగ్గు, ద్గు, బొగ్గు, భ్గు, మ్గు, నెగ్గు, మొ్గు, ర్గు, త్గిన, మ్గిన, మ్గము, ప్గము, జ్గయ్య, ప్గము, ముగ్గురు.

్చ, మ్చ, న్చి, కచ్చి, వ్చి, పి్చి, చ్చి, క్చి, గి్చు, తె్చు, పె్చు, కుచ్చు, పె్చు, చిచ్చు, ము్చట, పుచ్చకాయ, తుచ్చమైన, న్చక, హె్చరిక, ప్చిక.

జ్జెలు, బుజ్జి,జ్జి, బొజ్జ, పి్జా, గు్జు, న్జు, స్జా, గజ్జె.

ట్ట, ుట్ట, పొట్ట, బుట్టా, స్టి, పొట్టి, తొట్టి, ట్టి, మె్టు, అట్టు, బొట్టు, నట్టు, చు్టు, తట్టు, మెట్టు, ఒ్టు, తెట్టు, నె్టు, కొట్టు, ప్టు, గ్టు, చె్టు, చిట్టి, పట్టి, కుట్టి, పట్టె, పెట్టె, తాక్టు, చట్టము, మ్టము, గొట్టిపాడు.

బి్డలు, ల్డు, జిడ్డు, బిడ్డ, తె్డు, గ్డి, న్డి, అ్డు, క్డీ, గ్డు, గుడ్డు, జి్డు, గ్డము, అ్డము.

త్త, ెత్త, న్త, సుత్తి, ఒ్తి, ప్తి, కొత్త, ఎ్తు, విత్తు, క్తి, బొత్తి, ఉ్త, న్తి, చెత్త, విత్తనము, చిత్తము, పైకె్తు, పైఎ్తు, నె్తురు.

పె్ద, ఎద్దు, ుద్దు, ప్దు, గు్దు, రు్దు, వొ్దు, బొద్దు, మిద్దె, అ్దె, కొద్ది, రద్ది,్ది, మొ్దు, పొ్దు, హ్దు, స్దు, మొద్దు, మ్దెల, త్దినం, ఇద్దరు, ఖ్దరు, అ్దము,

న్న, వె్న, మొ్న, జొన్న, ని్న, ము్న, పి్న, క్నె, క్న, ఉ్న, కొన్న, పె్న, మ్ను, ప్ను, త్ను, చి్న, జు్ను, క్ను, మి్ను, కి్నెర, వె్నెల, క్నము, వి్నపము, స్నగ, నున్నగ, చి్నగా, ప్నాగము.

ప్ప, ొప్ప, చి్ప, రె్ప, తె్ప, అ్పు, ని్పు, ఒ్పు, కొప్పు, చెప్పు, ముప్పు, ప్పు, తుప్పు, క్పు, ఉ్పు, ప్పి, నొ్పి, తిప్పలు, త్పడం, అ్పడం, చ్పన, చె్పటం, ర్పలు, కుప్పులు, త్పెట.

్బరు, స్బు, మ్బు, గ్బు, ట్బు, అ్బ, బొ్బ, జ్బు, డ్బు, దెబ్బ, దొ్బులు, గ్బిలం.

మ్మ, ెమ్మ, క్మ, రెమ్మ, కొమ్మ, బొమ్మ, ద్ము, కొమ్ము, తు్ము, తె్ము, చి్ము, నెమ్ము, లె్ము, పొమ్ము, న్మకం, అ్మకం, క్మటి, క్మరి, క్మని, ర్మని, అ్ములు.

య్య, పొ్యి, నుయ్యి, గొయ్యి, ఉ్యి, కొ్య, రొయ్య, ముయ్యి, తొయ్యి, తియ్యి, పేర్య, నెయ్యి, స్యా, వియ్యము, క్యము, దె్యము.

ర్రి, ెర్రి, బ్రి, తొర్రి, క్ర, బుర్ర, గొ్రె, జు్రు, ఎ్రని, గుర్రము.

్ల, డొల్ల, డిల్ల, గొ్ల, చె్లి, తల్లి, లిల్లీ, మల్లి, బుల్లి, ము్లు, చి్లు, చెల్లు, ఘ్లు, క్లు, బల్లి, న్లి, పిల్లి, గి్లి, మొల్ల, బల్ల, మె్లగ, చ్లగ, తె్లగ, న్లగ, బెల్లము, ప్లము, చి్లర, అల్లి, పుల్లని, అ్లుడు, గిల్లుట.

పువ్వు, ్వ, బు్వ, ము్వ, త్వు, న్వు, కొవ్వు, పువ్వు, నువ్వు, సవ్వడి, ఎవ్వరు.

్సు, క్సు, ప్ర్సు, తు్సు, బు్సు, లె్స, త్స, సదస్సు, ధనస్సు, తప్సు, మన్సు, వయ్సు, మేద్సు, ఉషస్సు, చంద్సు.

ిళ్ళలు, తా్ళు, క్ళు, మ్ళీ, ము్ళు, బ్ళు, ఓ్ళు, కీ్ళు, కుళ్ళు, వేళ్ళు, గళ్ళు, గొ్ళెము, వెళ్ళి, తు్ళి, రా్ళు, కా్ళు, నీ్ళు, గో్ళు, క్ళెము, ప్ళెము.

0 comments:

Telugu

వర్గములు

13 గిగా పిక్సెల్స్ ఫోటో.. అంకెలు అక్షయ తృతీయ అక్షరం - పదం - వాక్యం అక్షరమాల అక్షరాలు అంతర్వేది అన్నవరం అరుదుగా వచ్చే అక్షరాలు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పుణ్యక్షేత్రాలు ఇంగ్లిషులో ఉన్న మన తెలుగు వెబ్‌సైట్‌లు... ఈ-నాడు ఈ-నాడు విజ్ఞానం ఉగాది ఋతువులు - కాలాలు కాయగూరలు కీటకములు కొంత తెలుగులో ఉన్న మన తెలుగు వెబ్‌సైట్‌లు... గుణింతాలు గూగుల్ గూగుల్ అర్థ్‌లో దాగున్న మర్మ రహస్యాలు గూగుల్ కహాని గూగుల్ సెల్ ఫోన్ చివర అక్షరం ఒకేలా ఉండే మాటలు జంట పదాలు జంతువులు టెక్నాలజి టెక్నాలజీ తిరుమల తెలుగు తెలుగు వెబ్ సైట్స్ తెలుగు టైపింగ్ తెలుగు నేర్చుకుందాం తెలుగు పరికరాలు తెలుగు పాటల వెబ్ సైట్స్ తెలుగు పాటలు... తెలుగు పాఠాలు తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం... తెలుగు మూవీస్ సైట్స్ తెలుగు వార్త వెబ్ సైట్స్ తెలుగు సంవత్సరాలు తెలుగులో వెబ్ సైట్స్ తెలుగులో టైపు చేయడం ఎలా తెలుగులో వికీపీడియా తెవికి దిక్కులు దేశభక్తి గీతాలు ద్విత్వ అక్షరాలు పక్షులు పండుగలు పండ్లు పదాల అంత్యాక్షరి పిల్లలకు నేర్పించవలసినవి పుణ్య క్షేత్రములు పుణ్యక్షేత్రాలు పూవ్వులు ప్యుజలు ప్రకృతి ఫొటో గ్యాలరీలు భాషాభాగములు మన ఆచార వ్యవహారాలు మన తెలుగు సంఘాలు... మహా ప్రాణ అక్షరాలు మాటల గారడి మూడు అక్షరాల పదాలు రంగులు రెండు అక్షరాల పదాలు లింగములు వస్తువులు వాల్‌పేపర్లు విండోస్ లో దాగున్న ప్రోగ్రాము వింతలు-విశేషాలు విభక్తులు విరామ చిహ్నాలు వ్యాకరణం శంకర జయంతి శరీర భాగాలు శ్రీ ఆంజనేయ దండకము శ్రీ నృసింహ జయంతి శ్రీరామనవమి సంఖ్యాపర్వం సంప్రదాయాలు సంయుక్త అక్షరాలు సంశ్లేష అక్షరాలు సంస్కృతి సినిమా సినిమా... సమీక్షలు/రివ్యూలు సినిమా హీరోలు సింహాచలం హనుమజ్జయంతి హనుమాన్ చాలీసా హీరోయిన్‌లు...